Pangalaen ja puhkusetasu annan laenu sularahas

Kaugbussiliini luba ja selle taotlemise kord. Üldsätted Eestis kehtivad seadused, mis reglementeerivad autojuhi kui suurima ohu allika valdaja vastutuse. Praktilised õppused Praktilistel õppustel koostatav bussiettevõtte näitlik omahinna arvestus.

Taksoveo mõiste ja teeninduspiirkond. Kohaliku omavalitsuse organi osa taksoteeninduse korraldamisel. Paki- ja kaubavedu bussidega Pakiveo kord ja nõuded linna-, maakonna- ja kaugliinidel.

Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse.

. Euroopa Liidu transpordipoliitika põhisuundumused. Summeeritud tööaja arvestuse rakendamine. Nõuded taastatud rehvide kasutamisel. Sõitjateveo auto mootori käivitamine. Kuidas saada kuumaksuta laenu.ee SMS laen kus ei pea tuvastama. Jahutussüsteemi rikked ja hooldus. Kahjude hüvitamise piirmäärad. Palga ja lisatasude arvutamise alused ja väljamaksmise kord. Autokaubavedu käsitlevad rahvusvahelised lepingud, konventsioonid ja kokkulepped. Lubatavad kinnipidamised palgast ja nende rakendamise kord. Õlitussüsteemi võimalikud rikked ja hooldus. Kõigi seaduste juures tuleb käsitleda põhiliselt autojuhte puudutavaid ning praktilises töös esilekerkivaid olukordi. Toitesüsteemi kontrollimine ja õhu eemaldamine diiselmootori toitesüsteemist. Lisatasu minimaalsed määrad. Eesti transpordisüsteemi integreerumine Euroopa struktuuridesse. Rehvi kasutusea pikendamise võimalused. Kohtud, nende liigid ja astmed. Sõidukikaardid ja nende väljaandmise kord. Vedaja vastutus Eraõigust reguleerivates õigusaktides toodud nõuded vedaja vastutuse kohta. Roolimehhanismi, rooliajami ja roolivõimendi tööpõhimõte. Pangalaen ja puhkusetasu annan laenu sularahas. Nõuded raske- ja suurveose veol, teabetahvlid ja märgised. Üldsätted Eestis kehtivad nõuded kindlustuse osas.

Puust ja punaselt: juhatuse liikme töötasu vs. dividendid

. Autodel kasutatavad laadimismehhanismid, nende kasutamine. Autode tehnohoolduse tundmaõppimisel tuleb lähtuda kehtivatest tehnonõuetest. Tööettevõtuleping kui tsiviilõiguslik leping. Omahinna tulude ja kulude elemendid. Heitgaaside toksilisuse vähendamise võimalused. Sõitjatepoolsed ootused taksojuhi kui teenindaja rollikohasele käitumisele. Taksojuhi kriminaalvastutus. Pangalaen ja puhkusetasu annan laenu sularahas. Sõitjate põhjendatud ja põhjendamatud nõudmised. Suure sõiduki tunnusmärgid, nende mõõtmed ja kinnitamise kord.

Milleks keelduda ümbrikupalgast? -

. Pakendite märgistamine käsitlusmärgistega, märgistuse tähendus. Igapäevase hoolduse läbiviimine. Nõutavad dokumendid juhuvedudel. Kasumi jaotamine ettevõtte arendustegevuseks, laenude tasumiseks ja dividendide väljamaksmiseks. Käsilülitamisega, poolautomaat- ja automaatkäigukastiga bussi juhtimise iseärasused. Eestis kehtivad seadused, mis reglementeerivad autojuhi kui suurima ohu allika valdaja vastutuse. Pidurite rikked ja hooldus. Nende kasutamine vedelike, vedelgaaside ja pulbriliste ainete veol. Juriidilise isiku ja füüsilise isiku mõiste. Nõuded õpilasliinivedu teostavale ettevõtjale. Autojuhi õige tegutsemine liiklusohtlikkus olukorras, liiklusõnnetusse sattumisel või bussi tehnilise rikke korral. Valgustus- ja signalisatsiooniseadmete tähistus ja neile kehtestatud tehnilised nõuded. Suuremõõduliste ja raskekaaluliste veoste mõisted: raskeveosed, suurveosed, erisõidukid, saateautod, veoload, teljekoormused, veoteed. Jahutusvedeliku lisamine ja väljalaskmine. Lisapuhkused seoses tervistkahjustava tööga. Omahinna kulude ja tulude elementide analüüs ja omahinna alandamise võimaluste selgitamine. Nõuded kere välimusele ja korrosioonikindlusele. Kulude ja tulude analüüs ja maksude arvestamine. Veoste paigutamine sõidukite veokasti või lastiruumi sõltuvalt saadetise kaalust, mõõtmetest ja väliskujust. Lisanõuded rahvusvahelistel juhuvedudel. Sõidupileti tagasiostmise võimalused. Pidurite ehitus ja hooldus ning reguleerimisvõimalused. Vajadusel võib praktilise õppe ajal jagada rühma kaheks. Juhi- ja reisijateruumi kütte- ja ventilatsiooniseadmed, nende tööpõhimõte, rikked ning hooldus. Lubatud suurimad pikkused, laiused ja kõrgused. Autojuhi tööga seotud ohtlikud olukorrad, ohud liikluses, auto hooldustöödel jms. Diislikütuse omadused ja külmakindlus. Teedekaartide koordinaatsüsteem. Tegevusload ja piirangud veonduses. Nõuded kiirestiriknevate toiduainete veol kasutatavatele autodele ja haagistele. Sõiduautode liigitus ja lühiiseloomustus. Heitgaasides sisalduvate kahjulike ainete ja ühendite piirnormid. Ohtlikke aineid ilma ohtlike veoste autoveo eeskirja nõudeid täitmata vedamise erijuhud. Autojuhi vastutus kauba kadumisest või kahjustamisest tingitud kahjude eest alates kauba vastuvõtmisest kaubasaatjalt vedamiseks kuni kauba üleandmiseni kaubasaajale. Lubatud suurimad registrimassid. Elukindlustus Elukindlustuse mõiste ja kindlustuslepingute sõlmimise kord. Tegevuslubade väljaandmise kord. Sõitmine väikese kiirusega. Lisanõuded sõidukite mõõtmisel. Õiged pidurdusvõtted libedal teel. Bussi kasutusjuhend Tehnohoolduse läbiviimise süsteem ja selle ajavahemikud. Vajadusel antakse õpilasele lisakoolitust teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste täiendamiseks. Tasumise kord pagasi-, pakkide ja kaubaveo korral. Kasutada lubatud laternatüübid, nende tähistamine. Bussi liinivedude doteerimise kord linnaliikluses. Taksofirmade tuntuse ja reklaami mõju teeninduskultuurile. Mootori heitgaaside toksilisuse vähendamise seadmed. Halduskaristust määravad ametiisikud ja halduskohus. Nõuded kere vastupidavusele ning välimusele. Rattalõtku lubatud suurused. Tehnohoolduse tundmaõppimisel tuleb lähtuda kehtivatest tehnonõuetest veoautodele ja haagistele. Kindlustuse eri liikide puhul käsitletavad taksojuhte puudutavad küsimused. Sõiduprogramm ja sõitjate nimekiri. Kindlustusmaksud, nende sõltuvus auto- ja taksojuhi omadustest. Sõidu- ja puhkeaja arvestuse kord. Töökaitsealase väljaõppe kohustuslikkus ja korraldamise alused. Vedaja hüvitused veotellijale kauba kadumisest, osalisest kahjustamisest või hilinemisest tingitud kahjude hüvitamiseks. Autojuhi õigused, kohustused ja vastutus liinil töötamisel. Sõit käsilülitus- ja automaatkäigukastiga bussiga. Eestis enamkasutatavate autode margid ning mudelid. Rataste tasakaalustamise vajalikkus. Erinevat liiki toimemehhanismidega pidurid. Töö tasustamine, palk Töötajale makstava põhipalga mõiste. Euroopa Liidu transpordipoliitika põhisuundumus. Kindlustuse eri liikide puhul autojuhte puudutavad küsimused. Töötaja puhkuse regulatsioon Töötajale garanteeritud põhipuhkus. Hüvitiste maksmise kord surma või õnnetusjuhtumi korral. Autojuhi lisakoolituse nõue töötamiseks rahvusvahelistel kaugliinidel. Elektriseadmete rikked ja hooldus. Linnakaartidel kasutatavad tähised ja tingmärgid. Autojuhi õigused ja kohustused juhuvedudel. Omahinna kulude ja tulude elementide analüüs ja omahinna alandamise võimaluste väljaselgitamine. Heitgaaside toksilisuse vähendamise seadmed. Ohtlikke veoseid vedavate autode markeerimine. Õpilaste vedu tellimusveona ja liiniveona. Summeeritud tööajaarvestuse rakendamine. Autojuhi kohustused enne väljasõitu liinile, liinil töötades ja vahetuse lõppedes. Mootori jahutusvedelike margid, tähistus ja kasutamine. Maakonna ja kohaliku omavalitsuse organi osa õpilasliinivedude korraldamisel. Autojuhi osa omahinna kulude ja tulude kujundamisel. Veose ühtlase ja tasakaalustatud paigutamise tähtsus. Autojuhi vastutus vedamise aja ületamise tõttu tekkinud kahjude eest. Autodel kasutatavate roolide tüübid, nende ehitus ja hooldus. Õppekavas toodud õppeainete temaatiline plaan Õigusaktid, mis kindlustavad töövõtja sotsiaalse kaitstuse. Kohtuotsuse peale edasikaebamise kord. Kahjukindlustuse eritingimused, nende kajastamine kindlustuslepingus. Kompensatsioonide arvutamise ja väljamaksmise kord töölepingu lõpetamisel. Õli puhastamise ja jahutamise viisid. Automaatkäigukasti käikude ümberlülitumise tunnetamine. Vastutuse kindlustus Vastutuse kindlustamise mõiste, selle erinevus kahjukindlustusest. Isiku- ja varakahjude hüvitamine. Töövõtja osa pensioni suuruse kujunemisel. Autole ja haagisele nõutavad lisaseadmed ja -vahendid. Töövigastustest põhjustatud kahjude hüvitamise kord. Sõidupiduri, seisupiduri ja erinevat liiki abi- ja kestuspidurite tööpõhimõte. Sõiduplaanide sisu ja vorm.

PÕLETAVAD KÜSIMUSED | Mis uuest aastast tulumaksuvaba.

. Kindlustusmaksud, nende sõltuvus isiku vanusest, tervisest, elukutsest. Autojuhi rollid selliste olukordade lahendamisel. Tööettevõtulepingu sõlmimise tingimused. Väikseima intressiga kiirlaen laenud 30 eur. Looduskeskkonna saastatuse põhjused ning teeliikluse osa atmosfääri üldsaastes

Märkused